Xổ số theo ngày

 kết quả xổ số  kết quả xổ số  kết quả xổ số  kết quả xổ số

Cầu 2 nháy 23-07-2017

Cầu Loto đẹp 23-07-2017

Cầu đặc biệt đẹp ngày 23-07-2017

 kết quả xổ số  kết quả xổ số  kết quả xổ số  kết quả xổ số  kết quả xổ số thần lộ mà để

Tổng hợp chu kỳ chung của giải đặc biệt

Biên ngày :dd/mm/yyyy
1. Tổng hợp chu kỳ đầu đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 23-07-2017

Đầu 0 ra ngày 30-06-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 23 ngày
Đầu 1 ra ngày 12-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 11 ngày
Đầu 2 ra ngày 01-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 22 ngày
Đầu 3 ra ngày 20-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
Đầu 4 ra ngày 10-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 13 ngày
Đầu 5 ra ngày 12-06-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 41 ngày
Đầu 6 ra ngày 21-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Đầu 7 ra ngày 22-06-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 31 ngày
Đầu 8 ra ngày 22-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
Đầu 9 ra ngày 09-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 14 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các đầu (thời gian lâu ra nhất của các đầu)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2015 đến nay

Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 43 52 85 64 56 50 60 62 66 56
 
2. Tổng hợp chu kỳ đuôi đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 23-07-2017

Đuôi 0 ra ngày 11-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 12 ngày
Đuôi 1 ra ngày 22-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
Đuôi 2 ra ngày 12-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 11 ngày
Đuôi 3 ra ngày 20-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
Đuôi 4 ra ngày 21-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Đuôi 5 ra ngày 12-06-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 41 ngày
Đuôi 6 ra ngày 18-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 5 ngày
Đuôi 7 ra ngày 19-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 4 ngày
Đuôi 8 ra ngày 17-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 6 ngày
Đuôi 9 ra ngày 16-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 7 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các đuôi (thời gian lâu ra nhất của các đuôi)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 45 57 64 68 87 55 66 68 64 68
 
3. Tổng hợp chu kỳ tổng đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 23-07-2017

Tổng 0 ra ngày 21-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Tổng 1 ra ngày 11-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 12 ngày
Tổng 2 ra ngày 18-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 5 ngày
Tổng 3 ra ngày 12-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 11 ngày
Tổng 4 ra ngày 13-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 10 ngày
Tổng 5 ra ngày 25-06-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 28 ngày
Tổng 6 ra ngày 20-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
Tổng 7 ra ngày 05-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 18 ngày
Tổng 8 ra ngày 17-06-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 36 ngày
Tổng 9 ra ngày 22-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các tổng (thời gian lâu ra nhất của các tổng)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Tổng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 52 70 62 71 62 58 68 42 67 91
 
4. Tổng hợp chu kỳ bộ số đặc biệt XSMB
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Thống kê chu kỳ gần nhất của các bộ số trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 23-07-2017

Bộ 00 ra ngày 12-06-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 41 ngày
Bộ 01 ra ngày 11-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 12 ngày
Bộ 02 ra ngày 05-06-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 48 ngày
Bộ 03 ra ngày 27-06-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 26 ngày
Bộ 04 ra ngày 30-06-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 23 ngày
Bộ 12 ra ngày 12-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 11 ngày
Bộ 13 ra ngày 22-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
Bộ 14 ra ngày 21-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Bộ 23 ra ngày 19-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 4 ngày
Bộ 24 ra ngày 10-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 13 ngày
Bộ 34 ra ngày 16-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 7 ngày
Bộ 11 ra ngày 18-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 5 ngày
Bộ 22 ra ngày 26-06-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 27 ngày
Bộ 33 ra ngày 17-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 6 ngày
Bộ 44 ra ngày 07-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 16 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các bộ số (thời gian lâu ra nhất của các bộ số)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Bộ số 00 01 02 03 04 11 12 13 14 22 23 24 33 34 44
Số ngày gan cực đại 125 57 60 70 77 105 69 81 67 114 49 78 161 81 133
 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ, CÔNG CỤ SOI CẦU MIỄN PHÍ

ban quyen thuoc ve: soicau3d.com . design : 2012

Mọi thông tin xin liên hệ theo email : soicau3d@gmail.com  DT 0869819646